Phạm Duy - Phạm Đình Chương - Phạm Mạnh Cương

GHI CHÚ: Nếu Mở Lên Không Nghe Được, Xin Bấm Vào Mũi Tên Ở Giữa (->)
Muốn Thay Đổi Thứ Tự Bài Hát: Bấm Vào 2 Mũi Tên Chéo Nhau
Liên lạc: thuhoanguyen2001@yahoo.com

Trở Về Trang Chính
Những Tình Khúc Vượt Thời Gian